Search
 • EGIC

Distriktscenter i Saudiarabien - Ett verktyg för civilsamhällets engagemang

Updated: Aug 14, 2019Av Dahlia Rahaimy

Översatt av Cornelia Björkquist


Konceptet med distriktscenter (Marakiz Majalis Al Ahia) antogs år 2003 av prins Abdulmajeed Al Saud, som var guvernör i Madinah, med syfte att skapa sammanhållning och socialt ansvar bland folket i distrikten. När prinsen sedan blev guvernör i Västprovinsen år 2004 introducerades formatet i städer som Jeddah, Makkah och Taif. År 2017 fanns 33 distriktcenter, varav 18 förvaltades av män och endast 15 av kvinnor. Centrerna har över tid erbjudit en mängd olika aktiviteter till hundratusentals medborgare. Trots resultaten och fördelarna till samhället är dessa verksamheter endast belägna i Saudiarabiens västra region. Distriktscenter som är baserade i Jeddah, Al Nahda, Muhammadiyah, Al Muntazahat och Al Shatee anses vara de mest tongivande verksamheterna, då de erbjuder hela utbudet av faciliteter, aktiviteter och tjänster till sina medborgare.


Saudiarabien är ett land där traditioner och samhällsregler har ett enormt inflytande på befolkningens levnadssätt och spelar en central roll för formandet av sociala strukturer. Därför är personliga relationer begränsade till släktingar och vänner, även om den saudiska kulturen värderar gästfrihet högt. Det är inte ovanligt för en granne att hälsa sina nya grannar välkomna. Centrerna etablerades således för att skapa lokalsamhällen som grundas i geografiska förbindelser, inte genom stamförbindelser. Detta behövs för att öka medvetenhet om begrepp som har förlorats i det moderna Saudiarabien.


Ett distriktcenter (A Majlis Hai) bildas genom val av medlemmar från distriktcentrernas Generalförsamling. Generalförsamlingen har sitt huvudkontor i Jeddah och består av saudiska kvinnor och män, utan några begränsningar utifrån ålder och kön. Medlemmarna arbetar ideellt och blir omvalda var fjärde år samt måste bidra ekonomiskt till Generalförsamlingen. Generalförsamlingen utser en styrelse för varje distriktscenter (Majlis Al Hai) om runt 8 till 13 styrelseledamöter. Varje stadsdel bestämmer själva om styrelsen ska bestå av både kvinnor och män eller vara könsuppdelad, främst grundat på samhällets normer och åsikter. Centrerna arbetar tillsammans med huvudkontoret i det gemensamma uppdraget att skapa medvetenhet och socialt ansvar i lokalsamhällen för att förbättra levnadsstandarden och den socioekonomiska utvecklingen.


Följande program har identifierats, genomförts eller är pågående:

 • Iman-programmet, som hjälper familjer att utveckla sina verksamheter genom att erbjuda finansiellt och kunskapsbaserat stöd. Fram till 2017 beräknades det ekonomiska stödet som erbjudits handla om 6,450,00 SAR (Motsvarande 1,1 miljoner Euro) till 749 stödmottagare.

 • Volontärprogrammet, som syftar till att samla och utbilda volontärer för evenemang. Hittills beräknas 12000 volontärer ha utfört 3024 aktiviteter.

 • Salamatk-programmet, som arbetar för ökad hälso- och miljömedvetenhet och har bidragit med stöd till 120 863 personer.

 • Nadeena-programmet, som utvecklar och erbjuder fysiska aktiviteter för barn och ungdomar med hittills 50 862 stödmottagare.

 • Jari-programmet, som syftar till att stärka sociala relationer mellan grannar. Där beräknas 106 220 personer ha deltagit i dess sociala sammankomster hittills.

 • Tamkeen-programmet, som är inriktat på kompetensutveckling. Hittills har 4 877 personer tagit del av olika utbildningar, program och workshops.

 • Eventprogrammet, som fokuserar på att utbilda om värdet av socialt ansvar och individens roll i samhället. Programmet har 720 deltagare och 44 volontärer.

 • ”The District Competition league”, som är ett av de största idrottsevenemangen i Jeddah med 284 lag och 7500 tävlande inom populära sporter såsom fotboll, basket och simning m.m.

 • Festivalprogrammet, som arbetar med familjeunderhållning. Några av de högtider som uppmärksammas är nationaldagen, ”Jeddah Spring”, ”Jeddah Our Story”, Jeddah Eid and Beach”; en barnaktivitet med ca. en miljon deltagare.

 • Waqfi Janati-programmet, som startade en religiös stiftelse (”Waqf”) för att skapa ekonomisk hållbarhet och en stabil inkomst för distriktcentrerna.

De största utmaningarna för dessa center är kunskapsspridning för att värva fler volontärer, som i sin tur kan locka fler sponsorer. I ett samhälle där människor är vana vid att bli tilldelade alla nödvändigheter som behövs för en bekväm livsstil, är ett ideellt samhällsengagemang sällan relevant. Detta eftersom att många människor saknar förståelse för socialt ansvar och söker främst förmåner av ideellt engagemang, utan att inse värdet av att engagemanget bidrar till att skapa förändring och fördelar för hela samhället. Det här problemet är inte lika stort när det gäller ungdomar, då regeringen har fokuserat på att stärka denna grupp och öka deras möjligheter. Därför är ungdomar oftare villiga att arbeta ideellt och kan lättare förstå innebörden av socialt ansvar för samhället.


Förutom volontärsbrist får distriktcentrerna kämpa med att locka till sig tillräckligt med deltagare till sina event och aktiviteter. För att belysa potentialen och få ut det mesta av verksamheterna måste fler människor ta del av arbetet i form av deltagande och volontärarbete. Ökat deltagande stärker värdet och framhäver den viktiga roll som dessa center har i samhället. Utan detta tappar folk förtroendet och förståelse för vikten av det sociala arbetet. Om dessa center inte lyckas övertyga medborgarna om dess värde i samhället, kommer inte heller sponsorerna att gynnas av att ge stöd eller bidrag till verksamheten.


Ekonomi är en stor utmaning som nästan varje center står inför. Därför arbetar varje center med att anpassa sina tjänster så att de passar medborgarnas behov och intressen. För att generera pengar kan de exempelvis visa upp sitt arbete framför enskilda sponsorer eller samla in mindre bidrag från invånare. Regeringen har bidragit med mark där de kan bygga sina lokaler, men än så länge saknas sponsorer i många distrikt. Tills dess att sponsorproblemet är löst är de center som saknar sponsorer lokaliserade i lägenheter, rum, lagerlokaler eller vad som helst som finns tillgängligt. Regeringen har nyligen gjort det möjligt för centrerna att använda sig av moskéer och skolidrottsanläggningar för att utföra sina tjänster och aktiviteter. Detta kräver dock att medborgarna bidrar med sitt deltagande och utnyttjar dessa tjänster, som ofta har en kostnad på ca 100 SAR (Omkring 20 Euro), för att inkomsten ska genereras.


Bristen på samhällsmedvetenhet är den stora utmaningen för att dessa center ska kunna genomföra sitt uppdrag. Eftersom Saudiarabien genomgår stora förändringar kommer det förmodligen att bli lättare för detta koncept att expandera och därefter underlätta arbetet med att attrahera flera invånare.

7 views0 comments

Recent Posts

See All