Search
  • EGIC

Utbildning - En spegel av kvinnors framsteg

Situationen i Kuwait


Av Cinzia Bianco

Översatt av Cornelia Björkquist


Historien om kvinnors kulturella och sociala status i Kuwait har ständigt definierats av dikotomin mellan progressiva krafter, inklusive näringslivet, politiken och de traditionella grupperna inspirerade av islamism och traditionella föreskrifter. En sådan kamp har konsekvent reflekterats i samhällsutvecklingsfrågor, bland annat kvinnors frigörelse genom utbildning. Exempelvis placerades utbildning under statlig kontroll år 1935, då den offentliga utbildningen drog igång. Året efter inrättades den första offentliga skolan för flickor, som dock endast erbjöd undervisning i arabiska och fokuserade på hemekonomi och islamiska studier. Detta återspeglar statusen för det kuwaitiska samhället före oljan, där män hade en framträdande roll i familjen liksom i samhället. Män agerade som ”vårdnadshavare” och de kvinnliga aktiviteterna begränsades till hushållssysslor och barnomsorg. Flickor hindrades därför från att gå till skolan under de första åren, vilket resulterade i ett högt antal analfabetister.


Kort efter, år 1938, upptäcktes olja i Kuwait och en våg av ekonomisk tillväxt och västerländska influenser svepte över landet, vilket ledde till att progressiva frågor prioriterades. Två år efter landets officiella självständighet (1961) startade Kuwait ett vuxenutbildningsprogram för kvinnor, efter att liknande program inrättats för män år 1958. År 1960 hade Kuwaits utbildningssystem registrerat ca 45 000 studenter, varav 40% var flickor. År 1966 blev utbildningen obligatorisk för åldrarna 6-14 år och idag är den även gratis för medborgare. Idag representerar utbildningen grunden för den kuwaitiska regeringens åtagande att utnyttja landets mänskliga resurser, för att möta sociala utmaningar för landets utveckling under det nya milleniet. Detta åtagande gav ökade möjligheter för kvinnor, även om det går långsamt framåt.


Under de senaste decennierna har kvinnorörelsen inom utbildningen i Kuwait mött många motgångar. Till en början välkomnades moderniseringen av Kuwait och dess effekter på kvinnors sociala och kulturella situation av de konservativa och islamistiska grupperna i landet. När islamistiska partier fick majoritet i Kuwaits parlament år 1996 antogs en lag mot könsblandad utbildning, vilket ledde till segregering av manliga och kvinnliga studenter samt personal i alla utbildningsnivåer. Den nya lagen startade en hätsk debatt i Kuwait, då den kritiserades av universitetspersonal som protesterade mot svårigheter och kostnader som uppkommit, samt av studenter och även parlamentariker år 2013. Detta ledde till att lagen upphävdes av Kuwaits konstitutionella domstol år 2015. Idag är de flesta offentliga skolorna fortfarande könssegregerade, medan många privata skolor erbjuder könsblandad utbildning. Processen pågår fortfarande och snart kan detta förändras även i de offentliga skolorna.


Antalet icke-läskunniga har minskat drastiskt under de senaste 60 åren, från mer än 50% till nuvarande 4% av befolkningen. Enligt en undersökning av UNESCO studerade 97% av kvinnorna på grundskolenivå och 91% på gymnasienivå år 2007, motsvarande siffror för männen låg på 99% och 90%. Detta visar på ökad jämställdhet i de tidigare stadierna av utbildningen. När det gäller högre utbildning har kvinnorna på senare tid gått om männen. Under läsåret 2013/2014 registrerades mer än 35 000 studenter på Kuwaits universitet, varav ration mellan män och kvinnor var 1:2 till förmån för kvinnor.


Dessa siffror gäller dock inte inom alla ämnen, då det är avsevärt fler kvinnor inom humanitära studier. Det finns ett bristande intresse bland kvinnor för vetenskap, teknik, ingenjörsutbildningar, matematik (STEM) samt yrkesutbildningar. Förr fokuserade skolorna för kvinnor på privatekonomi för att återspegla kvinnans roll i samhället, men i dagsläget är läroplanen för manliga och kvinnliga studenter identiska. Motviljan att delta i STEM-utbildningar kan istället vara representativ för en kulturell uppdelning som återspeglas i hela världen och härstammar från traditioner, press från föräldrar och bristen av relevanta kvinnliga förebilder. En kvinnlig student som gifter sig kan inte studera enligt det vanliga schemat i skolan, utan måste istället delta i kvällskurser och eventuellt börja studera på andra institutioner som kräver mindre engagemang för att kunna slutföra sina studier. Kvinnor uppmuntras samtidigt att gifta sig i tidig ålder, och på så sätt begränsas deras möjlighet att ha karriärer inom avancerade och krävande områden.


Trots detta representerar kvinnor 40% av Kuwaits arbetsmarknad i dagsläget, vilket är en anmärkningsvärd siffra för hela regionen. Den djupt rotade traditionella strukturen för familjen förändras också i landet till att bli mer och mer inkluderande. Hittills väljer kvinnor karriärvägar som traditionellt anses vara mer kompatibla med arbetet i hemmet, som till exempel läraryrken. En stor del av lärarna i offentliga skolor är kvinnor, särskilt på grundnivå, och över 90% av den är under 45 år, vilket indikerar att detta är ett växande, långsiktigt fenomen. Det kan vara positivt för samhället som helhet att ha många kvinnor inom läraryrket, då de blir auktoritära förebilder. Det kan i sin tur få ännu större inverkan när ett ökat engagemang leder till fler kvinnor i ledarpositioner på utbildningsinstitutioner.


Med tanke på den höga nivån på läskunnighet bland kvinnor och deras växande roll på arbetsmarknaden, särskilt inom det formativa utbildningsområdet, finns det anledning att anta att kvinnokampen i Kuwait går sakta men säkert framåt. Det låga antalet kvinnor i mansdominerade yrken, liksom bristen på kvinnor i ledarpositioner, får tala för de betydande utmaningar som landet står inför inom den närmsta framtiden. Dessutom är det viktigt att få in fler kvinnor i högavlönade positioner, då ekonomiska resurser spelar en stor roll för hela kvinnorörelsen. För att övervinna sådana utmaningar, i samband med den komplexa konflikten mellan liberalism och konservatism i landet, misstänker vi att utbildning kommer att förbli det viktigaste instrumentet.


21 December 2017

18 views0 comments

Recent Posts

See All
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Designed by Euro Gulf Information Centre ©2019